Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Leveringsvoorwaarden Nordic Office BV

 KvK nr.

Betalingscondities en leveringen:

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Nordic Office BV en een wederpartij waarop Nordic Office BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de Opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het belang van juiste leveringen dienen zowel leverancier als opdrachtgever de orderbevestigingen en afleverbonnen te controleren.

Betaling
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

Bij een eerste levering aan Opdrachtgever dient een betaling vooraf of een betaling onder rembours te worden voldaan. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betaling om welke reden dan ook op te schorten dan wel te verrekenen met enig bedrag dat hij van Nordic Office BV te goed meent te hebben.

Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven onder welke vorm dan ook eigendom van Nordic Office BV, totdat hiervoor de volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen.

Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Nordic Office BV gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Nordic Office BV moet maken om betaling in of buiten rechte te verkrijgen, komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Bij opdrachten boven € 10.000 netto (excl. B.T.W.) geldt de volgende betalingsregeling:

  • Betaling bij opdrachtbevestiging 40%
  • Het restantbedrag binnen 14 dagen na levering goederen.

Annulering en aflevering
Bij speciaal bestelde producten, die niet in het standaard Nordic Office  “stock”/voorraad assortiment voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk. Tenzij deze niet voldoet aan de gebruikersnorm in het normale verkeer. Nordic Office BV beoordeelt of het bestelde en geleverde product niet voldoet aan de gebruikersnorm in het normale verkeer.

Leveringen van goederen in opdracht van een Nordic Office dealer aan particulieren/consument zijn gezien de veroorzaakte transport- en afleveringsproblemen alleen onder schriftelijke overéénkomst mogelijk.

Wanneer Nordic Office BV in opdracht van een dealer goederen bij de eindgebruiker/bedrijf moet leveren, is de aflevering achter de 1e deur op de begane grond van het pand (toegankelijk voor palletwagen). Bij afwijkingen op de losvoorwaarden vervalt de aansprakelijkheid op eventuele schades ten gevolge van deze afwijkende losactiviteit. Zie ook montage/inhuizen.

Voor bestellingen die bij een eindgebruiker/bedrijf afgeleverd moeten worden, dient een contactpersoon en een telefoonnummer aan Nordic Office gemeld te worden.

Bij proefplaatsingen worden de vrachtkosten doorberekend. Bij opdracht (boven € 2.500,00 inkoopwaarde) n.a.v. deze proefplaatsing volgt creditering van deze vrachtkosten.

Afhalen goederen.
Goederen kunt u in overleg ophalen op maandag en dinsdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Andere dagen uitsluitend op afspraak.

Vracht- en administratiekosten.
Franco : Projectmatig kan worden gekeken naar Franco levering, dit is niet standaard

€ 75,- Per palletplaats : bij orders in Nederland - netto factuurbedrag excl. BTW. € 85,00 voor België..
Bij verzending van kleinere producten en/of onderdelen welke per post verzonden kunnen worden brengen wij minimaal € 15,00 aan portokosten in rekening. 
Wanneer de postzending retour komt en wederom zal moeten worden verstuurd, worden deze extra kosten in rekening gebracht.

Montage / inhuizen
Kosten voor montage / inhuizen worden berekend tegen een extra tarief, afhankelijk van het aantal in te huren personen. Zie info op nordicoffice.nl. Alleen geldig voor Nordic Office meubilair bij montage binnen Nederland, België en/of Luxemburg. Bij de orderbevestiging van het te leveren meubilair, worden deze extra diensten, op aangeven en goedkeuring van de opdrachtgever vermeld. Mocht op locatie werkzaamheden uitlopen, dan volgt een afzonderlijk factuur gebaseerd op nacalculatie.
Alle opdrachten dienen te worden voorzien van duidelijke instructies, contactpersonen en inrichtingsplan. (zonder inrichtingsplan en/of inhuisformulier kunnen montage-opdrachten niet worden ingepland).

Reclameringen
Dienen binnen 48 uur na aflevering per mail en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief en foto’s ter illustratie aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst (alléén in originele verpakking) gecrediteerd. Een reclamering geeft de Opdrachtgever geen recht om haar betaling op te schorten.

Retourzendingen.
Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Nordic Office BV en in de originele verpakking. Onze chauffeurs mogen de retouren alleen terugnemen in de originele verpakking. Retourzendingen zonder originele verpakking worden niet gecrediteerd.

Garantie en reparaties
Nordic Offcie BV staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende; Nordic Office BV verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier verstrekt wordt. De verplichtingen van Nordic Office BV  gaan niet verder dan uit de toepasselijke fabrieksgarantie voortvloeit.
Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van de zaken, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) stoffering en armleggers.
De garantie omvat slechts het herstellen, respectievelijk het vervangen van de betrokken zaken. Alleen wanneer herstellen niet als resultaat heeft dat het goed naar normaal gebruik functioneert, worden goederen vervangen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren of ondeugdelijk zijn van de door Nordic Office BV geleverde zaken, valt buiten de garantie. De betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan Nordic Office BV aan ons gezonden of klaar gezet bij de dealer voor retour bij een eerst volgende levering door Nordic Office BV.
Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren door andere dan Nordic Office BV, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de fabrikant/leverancier en/of Nordic Office BV ons opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt dan wel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclamering.
Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt Nordic Office BV als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.
Nordic Office BV neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in behandeling indien deze zijn voorzien van een retour- of reparatiebon en/of kopie van de factuur met een duidelijke klachtomschrijving.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van Nordic Office BV is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde garantieverplichtingen. Behoudens opzet of roekeloosheid van haar leidinggevenden, is Nordic Office BV niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mochten lijden ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de door Nordic Office BV geleverde zaken of verrichte diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken of diensten.
Slechts indien en voor zover zou worden vastgesteld dat Nordic Office BV ondanks het hiervoor bepaalde voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking dan wel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Nordic Office BV jegens de Opdrachtgever verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant of leverancier jegens Nordic Office BV.
Het voorgaande heeft zowel betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Nordic Office BV.

Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Nordic Office BV gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Nordic Office BV te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Nordic Office BV gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is Nordic Office BV bevoegd en aan het eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

In geval van opschorting wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de opschorting door Nordic Office BV bespaarde kosten, en is Nordic Office BV bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten, materialen, onderdelen en  goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.

Overmacht
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is Nordic Office BV gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Nordic Office BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nordic Office BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden ook werkstakingen in het bedrijf van Nordic Office BV of van derden begrepen, alsmede de situatie waar leveranciers van Nordic Office BV in gebreke blijven.

Nordic Office BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Rechts- en forumkeuze
Op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Nordic Office BV en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden d.d.
01 er 2022 onder nummer 88507734

 

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/